نشست ها و کارگروه های تخصصی

جلسات و نشست‌های اعضای کارگروه‌های تخصصی و هیئت عالی ناتک استان تهران

برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز پژوهشی و مراکز رشد و فناوری  در سال ۱۴۰۱

برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز پژوهشی و مراکز رشد و فناوری در سال ۱۴۰۱

پیرو بازدیدهای به عمل آمده ازدانشگاه ها؛ پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان تهران در سال ۱۴۰۱؛ دو کارگروه تخصصی جهت بررسی گزارش ها و اطلاعات ارزیابی شده با حکم رئیس محترم هیات نظارت،ارزیابی ...

برگزاری اولین دوره توانمندسازی کارشناسان سامانه ساعا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

برگزاری اولین دوره توانمندسازی کارشناسان سامانه ساعا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی گالری

در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ اولین دوره توانمندسازی سامانه ساعا (HES) با حضور جناب آقای دکتر صفری از مرکز نظارت وزارت عتف و جناب آقای دکتر هدهدی معاون محترم اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش ...

در تاریخ ۲۸ ام مهرماه دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد در اتاق شورا ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه تهران بین ساعات ۱۷ الی ۱۹ برگزار شد.

در تاریخ ۲۸ ام مهرماه دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد در اتاق شورا ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه تهران بین ساعات ۱۷ الی ۱۹ برگزار شد. گالری

طبق دستور جلسه بحث، بررسی و نهایی نمودن شاخص‌های ارزیابی موسسه‌های الکترونیکی هدف اصلی این جلسه بود. در ادامه برنامه زمان بندی بازدیدها مشخص شد.