آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)قوانین و مقررات
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)قوانین و مقررات
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)قوانین و مقررات
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتفقوانین و مقررات
آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردیقوانین و مقررات