وظایف

هیأت نظارت استانی وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:

۱- تحلیل زیرنظام‌ها

 • شناسایی نقاط قوت و ضعف، چالش‌ها و فرصت‌های مؤسسه‌های آموزش عالی استان و پیگیری راهکارهای تضمین کیفیت آنها
 • ارائه گزارش تحلیلی به طور سالانه به مرکز از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی و اداری و پشتیبانی مؤسسه‌های و زیر نظام‌های مستقر در استان

 

۲- برنامه‌ریزی، نظارت و ارائه گزارش مستمر از مؤسسه‌های استان

 • نظارت و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، اداری و پشتیبانی واحدها و مؤسسه‌های استان
 • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت
 • نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی مرکز
 • ثبت و ضبط دقیق گزارش‌ها و تشکیل پرونده و بایگانی سوابق نظارتی و ارزیابی برای هر‌یک از مؤسسه‌های استان
 • تهیه و تدوین برنامه سالیانه نظارت و ارزیابی استانی و ارسال آن به مرکز
 • پیگیری موارد ارجاعی از سوی مرکز و ارسال نتایج آن به مرکز

 

۳- ارزیابی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت

 • تلاش برای نهادینه سازی شبکه‌های ارزیابی درونی و تضمین کیفیت در مؤسسه‌های استان
 • نظارت بر روند ارزیابی درونی و برنامه‌های بهبود کیفیت در گروه‌ها و واحدهای استانی
 • پیگیری برنامه‌ها و اقدامات بهبود کیفیت بر اساس نتایج ارزیابی درونی واحدها و گروه‌های مؤسسه‌های استان
 • حمایت از مؤسسه‌ها، نهادها و انجمن‌های استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری

 

۴- فرهنگ سازی و توانمندسازی مؤسسه‌ها

 • نظارت بر برنامه‌های توانمندسازی مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان مؤسسه‌های استان
 • برگزاری کارگاه‌ها، گردهمآیی‌ها و سمینارها در راستای ارتقا کیفی مؤسسه‌ها
 • تلاش برای فرهنگ‌سازی در مؤسسه‌های استان به‌منظور پاسخگو بودن نسبت به کیفیت عملکرد و برنامه‌های خود
 • فرهنگ سازی به منظور بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی در نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های استان
 • مشارکت فعالانه اعضا و کارشناسان هیأت استانی در همایش‌ها، نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های توانمندسازی برگزار شده از سوی مرکز

۵- تعامل و همکاری در استان

 • تعامل نظام‌مند و روش‌مند با واحد مدیریت نظارت و ارزیابی در زیرنظام‌های آموزش عالی استان
 • تعامل با نهادهای اعتباربخشی، سطح‌بندی و رتبه‌بندی در سطوح منطقه‌ای و ملی
 • همکاری و تعامل با انجمن‌های علمی و تخصصی غیردولتی مورد تأیید وزارت در ارزیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی در استان
 • همکاری و همراهی با گروه‌های اعزامی از سوی مرکز
 • همکاری و تعامل با مرکز در خصوص ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های دولتی استان ‌‌‌‌‌‌