تاریخچه

تاریخچه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی


۱۳۵۴: معاونت نظارت بر امور دانشگاهها در سازمان سنجش
۱۳۶۱: دفتر نظارت و سنجش آموزش در حوزه معاونت آموزشی
۱۳۶۶: تشکیل شورای نظارت
۱۳۷۰: دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی
۱۳۷۳: ستاد نظارت و ارزیابی
۱۳۸۶: شورای نظارت و ارزیابی
۱۳۹۱: مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی