اعتباربخشی

آموزش عالی از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی نقشی اساسی در رشد و توسعه کشورها دارد. آموزش این قدرت را به افراد می‌دهد تا از یک انسان به سرمایه انسانی تبدیل شوند. در شرایط کنونی جهانی سازی، برای بالا بردن خلاقیت، استعداد، سازگاری و ذهنیت تحقیق افراد، به آموزش عالی با کیفیت نیاز است. بنابراین برای استفاده کامل از نتایج آموزش، اطمینان از رعایت حداقل استانداردهای تعیین‌شده برای تحقق الزامات همیشه در حال تغییر در سراسر جهان، اهمیت دارد. برای ارزیابی سیستم‌های مختلف ملی آموزش عالی از اعتباربخشی، به‌عنوان یک هدف مهم تضمین کیفیت استفاده می‌شود. اعتباربخشی به‌عنوان یک مهر کیفیت در نظر گرفته می‌شود، که این اطمینان را می‌دهد که یک موسسه آموزش عالی  و یا برنامه معتبر؛ فرایند دقیق ارزیابی همتایان خارجی را بر اساس استانداردها / اصول از پیش تعریف شده طی کرده و با حداقل الزامات مطابقت دارد.

اولین بار اصطلاح "اعتباربخشی" در ایالات متحده آمریکا به کارگرفته شده و متعاقباً سیستم‌های اعتباربخشی بر اساس مدل آمریکایی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. اهداف اصلی این سیستم اطمینان از کیفیت در آموزش عالی، پاسخگویی، شفافیت و تسهیل نقل و انتقالات جهانی دانشجویان است.

در سال‌های اخیر، تضمین کیفیت و اعتباربخشی در نهادهای آموزش عالی از مهمترین موضوعات در دستور کار آموزش عالی در جهان بوده است. شورای آموزش عالی؛  اعتباربخشی را چنین تعریف می کنند: "فرایندی برای بررسی کیفیت بیرونی توسط یک نهاد تأیید صلاحیت یا صدور گواهینامه که یک موسسه، برنامه یا دوره تحصیلی را قادر می سازد تا مطابق با برخی از استانداردهای لازم شناخته یا تأیید شود".

 اعتباربخشی می‌تواند؛ نتایج و پیامدهای برنامه‌های دانشگاهی را به دلیل توانایی در تأثیرگذاری و استانداردسازی کیفیت برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجتماعی و هم چنین افزایش مداوم برنامه‌های درسی برای هماهنگی با نیازهای جامعه و بهبود محیط‌های یادگیری افزایش دهد.