اهداف

اهداف

با توجه به مأموریت محوله به هیأت‌های نظارت استانی اهداف زیر بر اساس آئین نامه مورد انتظار است
 

  • شناسایی نقاط ضعف و قوت و چالشها و فرصت‌های مؤسسه‌های استان
  • نهادینه سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه‌های استان
  • ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش و فناوری، دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی و اداری و پشتیبانی در مؤسسه‌های استان
  • افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت و ارزیابی در مؤسسه‌های استان
  • تضمین کیفیت نظام مند در مؤسسه‌های استان از طریق بررسی وضعیت موجود با استانداردهای ملی و منطقه‌ای
  • پاسخگو نمودن مؤسسه‌های استان نسبت به عملکرد و کیفیت فعالیت‌ها و برنامه‌های خود
  • حمایت و پشتیبانی از نوآوری‌ها در ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری در سطح آموزش عالی استان
  • جلب مشارکت مؤسسه‌های، نهادها و انجمن‌های استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری
  • کمک به شکل گیری شبکه‌های ارزیابی و تضمین کیفیت در سطح زیرنظام ها و مؤسسه‌های استان