تعاریف و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات

 

در ادامه تعریف برخی اصطلاحات متداولی که در وبسایت مشاهده می‌کنید، ذکر گردیده‌اند:

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیأت استانی: هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

مرکز: مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه هیأت استانی: دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

مؤسسه / مؤسسه‌های: هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (اعم از دولتی و غیردولتی) که بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی فعالیت می‌کنند.

دانشگاه منتخب: در هر استان، یکی از دانشگاه‌های دولتی وابسته به "وزارت" است که به هدایت و اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت بر "مؤسسه" های آن استان می‌پردازد. دانشگاه منتخب، با توجه به قدمت و جامعیت، به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورا انتخاب می‌شود.

واحد استانی: هر یک از ستادها و واحدهای زیرنظام آموزش عالی مستقر در استان که بر واحدها یا مراکز زیرنظام مرتبط مدیریت یا نظارت دارد.