آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)قوانین و مقررات
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)قوانین و مقررات
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)قوانین و مقررات
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتفقوانین و مقررات
آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردیقوانین و مقررات
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نورفرم‌های مرکز
کاربرگ های بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامیفرم‌های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیفرم‌های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردیفرم‌های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتیفرم‌های مرکز
کاربرگ های بازدید از موسسات پژوهشیفرم‌های مرکز
فرم درخواست ترفیع اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریفرم‌های مرکز
فرم اطلاعات (گروه آموزشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیفرم‌های مرکز
فرم اطلاعات (گروه پژوهشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیفرم‌های مرکز