اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران

 

آقای دکتر محمدعلی شاه حسینی

مدیر اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

صفحه شخصی:

https://management.ut.ac.ir

شماره تماس:

 

 

آقای دکتر بهزاد هدهدی

معاون اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران

 

شماره تماس:

 

 

خانم معصومه مولوی

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران

شماره تماس:

61113828

66175972

 

آقای مهندس سعید باقرشاهی

کارشناس مسئول اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران

شماره تماس:

61113827

 

 

 

خانم دکتر احمد زاده

کارشناس مسئول اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران

شماره تماس: