هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران

بعد از ابلاغ حکم وزارت‌خانه دانشگاه تهران که دانشگاهی جامع و نماد آموزش عالی است با پیشنهاد رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف و تصویب شورای عالی به عنوان دانشگاه منتخب انتخاب شد.

اولین جلسه هیئت عالی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران در ۱۵ مرداد ماه سال 1398 با مشارکت ۸ دانشگاه برتر، که اعضای حقیقی این هیئت هستند، تشکیل شد. در حال حاضر هیئت استانی مشتمل بر ۱7 عضو است؛ ۵ عضو حقیقی و 12 عضو حقوقی.

اعضای حقوقی شامل ۵ عضو است؛ ریاست محترم دانشگاه تهران به عنوان رئیس هیئت نظارت استانی، معاونت آموزشی دانشگاه تهران طبق آئین‌نامه قائم مقام، دبیر هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران و دو تن از معاونین دانشگاه تهران (معاون محترم پژوهشی و معاون محترم اموردانشجویی و فرهنگی).

 

اعضای حقوقی

 

دکتر سید محمد مقیمی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

صفحه شخصی:

https://management.ut.ac.ir/~moghimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمود کمره ‌ای 

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران و نایب رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

صفحه شخصی:

https://ece.ut.ac.ir/~kamarei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدعلی شاه حسینی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

صفحه شخصی:

https://management.ut.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مهدی فکور ثقیفه

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران و عضو حقوقی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

صفحه شخصی:

https://profile.ut.ac.ir/~mfakoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر هادی بهرامی احسان

معاونت محترم فرهنگی-اجتماعی دانشگاه تهران و عضو حقوقی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

صفحه شخصی:

https://psyedu.ut.ac.ir/~hbahrami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای حقیقی

 

دکتر اشکان عیوق

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

دکتر مهدی رفیع زاده

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه امیر کبیر و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

دکتر نسیم نهاوندی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

دکتر اصغر امیری

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه پیام نور و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

 

 

 

دکتر بهزاد وثوقی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

 

 

 

 

دکتر سید محمد رضا موسوی میرکلایی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

 

 

دکتر محمد صالح تواضعی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شریف و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

 

 

دکتر مهدی سیف برقی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه الزهرا و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

 

دکتر ایوب ابراهیمی 

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

 

دکتر کامران شیوندی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

 

 

دکتر حجیه بسطامی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران

 

 

دکتر محمد فتحیان

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علمی-کاربردی و عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران