شورای اعتباربخشی آموزش عالی (CHEA)

شورای اعتبار بخشی آموزش عالی (Council for Higher Education) که به اختصار CHEA  نامیده می شود. تنها سازمان  غیردولتی ملی در ایالات متحده است که فعالیت آن منحصراً بر اعتباربخشی و تضمین کیفیت آموزش عالی متمرکز است.

شورای اعتبار بخشی آموزش عالی

 •  صدایی ملی و مدافع اصلی برای اعتباربخشی آموزش عالی و تضمین کیفیت است؛
 • سازمان‌های اعتباربخشی را با هدف اثربخشی در ارتقای کیفیت تحصیلی و خدمت رسانی به آموزش عالی، دانشجویان و عموم مردم بررسی می کند؛
 • سازمان‌های اعتباربخشی ایالات متحده، از جمله: سازمان‌های اعتباربخشی منطقه‌ای و ملی با انواع اعتباربخشی مؤسسه‌ای و   اعتباربخشی برنامه‌ای را به رسمیت می‌شناسد؛
 • مرجع و منبع اطلاعاتی ملی و بین المللی در زمینه اعتباربخشی و تضمین کیفیت است؛
 • حامی جهت پیشبرد نقش اعتباربخشی در حفظ ارزش های اصلی آکادمیک آموزش عالی مانند:  تعهد به استقلال نهادی، آزادی علمی و مأموریت نهادی، است؛
 •  انجمن بزرگ ملی و بین المللی برای ارتباطات و تبادل بین سازمان‌ها، موسسات و برنامه های اعتباربخشی را فراهم می کند؛
 • توسط  هیئتی 20 نفره از رؤسای کالج‌ ها، دانشگاه‌ها، نمایندگان نهادی و اعضای عمومی اداره می شود.

خدمات

 • پیشرویی ملی در شناسایی و بیان مسائل نوظهور در اعتباربخشی و تضمین کیفیت؛
 • انجمنی ملی برای رسیدگی به موضوعات مورد علاقه و نگرانی دوجانبه در اعتباربخشی؛
 • منبع معتبر داده‌ها و اطلاعات در مورد اعتباربخشی و تضمین کیفیت؛
 • پروژه‌ها، ابتکارات و نوآوری‌هایی جهت تقویت اعتباربخشی  و نقش آن در خدمت به منافع عمومی تعریف می‌کند؛
 • برگزار کننده کنفرانس ها و جلسات اعتباربخشی و تضمین کیفیت.
 • پایگاه‌های اطلاعاتی و فهرست‌های موسسات و برنامه‌های معتبر و نهادهای اعتباربخشی و تضمین کیفیت؛
 • برگزارکننده بحث‌های بین المللی اعتباربخشی و تضمین کیفیت از طریق گروه بین المللی کیفیت.

https://www.chea.org