رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن

‌‌‌‌‌‌‌

نظام رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن از سال ۲۰۰۷ به صورت سالانه، دانشگاه‌ها را براساس تأثیر علمی و همکاری‌های علمی و با استفاده از هشت شاخص علم سنجی ارزیابی و رتبه‌بندی و ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان را معرفی می‌نماید. این نظام برای گردآوری داده‌های مورد نیاز پایگاه استنادی وب‌علوم را مورد استفاده قرار می‌دهد. شاخص‌های مورد استفاده در این نظام رتبه‌بندی به شرح زیر است:

‌‌‌‌‌‌

تأثیر علمی

  • تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که جزو ۱ درصد بالای تولیدات علمی پراستناد هستند.
  • تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که جزو ۱۰ درصد بالای تولیدات علمی پراستناد هستند.
  • تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که جزو ۵۰ درصد بالای تولیدات علمی پراستناد هستند.
  • مجموع استنادهای دریافتی تولیدات علمی دانشگاه و میانگین استنادات دریافتی.
  • مجموع استنادهای دریافتی تولیدات علمی دانشگاه و میانگین استنادات دریافتی نرمال شده براساس حوزه موضوعی و سال.

همکاری علمی

  • تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند دانشگاه دیگر.
  • تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند کشور دیگر.
  • تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند سازمان صنعتی دیگر.
  • تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با مؤسسه‌های تا شعاع فاصله کمتر از ۱۰۰ کیلومتری.
  • تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با مؤسسه‌های تا شعاع فاصله بیشتر از ۵۰۰ کیلومتری.

 

برای مشاهده آخرین رتبه بندی بر اساس این نظام می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:

https://www.leidenranking.com ‌